FAKULTI INDUSTRI ASAS TANI
Universiti Malaysia Kelantan

Visi


Pemimpin dalam penyepaduan sains dan teknologi dengan keusahawanan untuk pembangunan modal insan kelas pertama

Misi


MISI

 • Menyediakan ilmu pengetahuan dan kepakaran yang berkualiti tinggi berteraskan agro industri.
 • Menjalankan penyelidikan dan pengkomersialan hasil penyelidikan untuk kesejahteraan manusia sejagat.
 • Memberi perkhidmatan dan mewujudkan rangkaian kerjasama bagi memenuhi tanggung jawab sosial.

DENGAN MATLAMAT

Melahirkan modal insan berkualiti untuk memacu pembangunan negara melalui penyediaan prasarana, sistem penyampaian dan sumber manusia yang bertaraf dunia.

YANG DISOKONG

 • Warga fakulti yang mempunyai moral dan etika yang tinggi, profesional dan berinovasi yang mampu menjana perubahan melalui pemuafakatan.
 • Mengukuhkan hubungan antara fakulti dan jangkauan universiti melalui alumni dan jaringan kerjasama.
 • Meningkatkan pembiayaan luar dan sokongan untuk penyelidikan, pengajaran dan jangkauan.

Objektif


 1. Memperkasa ilmu pengetahuan asas tani yang mengarah kepada menjamin pembangunan kelestarian pertanian dan sumber makanan.
 2. Membangun sumber manusia yang celik teknologi dengan keupayaan untuk memberi sumbangan yang efektif dan profesional.
 3. Melahirkan para graduan yang berkebolehan tinggi dalam bidang agrobioteknologi bercirikan keusahawanan dengan disokong oleh nilai kemanusiaan dan penguasaan bahasa.
 4. Menerokai penyelidikan dan pembangunan industri asas tani dengan mencari sumber kekayaan secara bestari bagi menjamin kecukupan sumber makanan Negara disamping melindungi dan menghayati alam sekitar.
 5. Menyediakan sistem sokongan yang dapat menyumbang kepada kecemerlangan dan keutuhan fakulti.

 

Objektif Kualiti


1. Semakan semula kurikulum bagi semua program akademik dilaksanakan setiap 5 tahun.
2. 80% staff mendapat markah LNPT sekurang-kurangnya 85%.
3. 75% daripada pensyarah berkelayakan Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) atau kelayakan yang setaraf dengannya.
4. Sekurang-kurangnya 90% graduan mendapat pekerjaan setelah 6 bulan bergraduat.
5. 65% pensyarah sebagai penyelidik utama (PI) dalam geran penyelidikan.
6. Skor penilaian pengajaran kursus oleh pelajar sekurang-kurangnya mencapai skala 4.0 untuk semua kategori penilaian (kursus, pensyarah, fasiliti, e-pembelajaran, ketelusan menjawab).

 

Piagam Pelanggan


Agro Industri ke arah Kesinambungan Kehidupan
Dalam merealisasikan misi dan visi fakulti demi memartabatkan kecemerlangan ilmu pengetahuan, maka kami dengan tekad dan iltizam berjanji untuk memenuhi hak pelanggan seperti berikut:

Pelajar
Menyediakan peluang dan persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermutu yang mampu membentuk modal insan kelas pertama yang mempunyai daya saing tinggi berteraskan atribut keusahawanan yang mantap bagi memenuhi pasaran pekerjaan dalam dan luar Negara.

Staf
Mewujudkan budaya pengurusan berkualiti yang cekap dan berkesan serta persekitaran kerja yang dinamik dan kondusif bagi pembangunan potensi diri staf, di samping memperkukuhkan jalinan kerjasama dengan seluruh warga universiti.

Masyarakat
Memastikan peranan fakulti kekal relevan dalam menyokong usaha pendidikan sepanjang hayat dan kesedaran serta keupayaan masyarakat berteraskan industri asas tani, pembangunan produk dan bio teknologi.

Industri
Menjalinkan kerjasama pintar yang kukuh dalam usaha untuk meningkatkan keupayaan industri melalui aktiviti perundingan, pengkormersialan hasil penyelidikan dan pembudayaan keusahawanan dan perniagaan.

LANGGAN BERITA

Langgan dan dapatkan berita terkini mengenai kami, dan lain-lain